SUKCES KABAT I URSYNOWA !!! Nie będzie Galerii Kabaty w formie, która chciał Tesco Investments

Sprawa postępowania środowiskowego w/s galerii na Kabatach, została umorzona przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. W-wy, w związku z wycofaniem przez Tesco wniosku o wydanie warunków oddziaływania na środowisko.
Bez tych warunków, Tesco nie może otrzymać zezwolenia budowlanego.
Jednym zdaniem – zostanie wszczęte nowe postępowanie, na nowy wniosek Tesco, który powinien uwzględniać realną korelację miejsca inwestycji i planów inwestora.
Dokumentacja Tesco powinna zawierać dokładne, rzetelne i spójne dane dotyczące przyszłej inwestycji.
Mamy nadzieję, że Tesco po analizie dokumentów z RDOŚ, BOŚ, strony społecznej oraz sprzeciwie mieszkańców Ursynowa, zaproponuje nową jakość rozwiązań architektoniczno – eksploatacyjnych.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją Nr 1012/OŚ/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. znak: OŚ-IV-UII-JFI-6220-163-313-11 (MSK), zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Kabaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w związku z wycofaniem przez KABATY Investments Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z ww. decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

BOŚ odrzuca wniosek inwestora o zawieszenie postępowania w sprawie Galerii Kabaty !!

W poniedziałek 27 października br., Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy, odrzuciło wniosek Tesco o zawieszenie postępowania OOŚ, w sprawie projektu galerii na Kabatach.
Decyzja została podjęta w wyniku działania wszystkich osób, które wysłały swój sprzeciw, a są stroną w postępowaniu administracyjnym.
Jest to przedostatni krok, przed podjęciem ostatniej decyzji przez BOŚ m.st. Warszawy o zamknięciu postępowania, która powinna być zgodna z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Poniżej zawiadomienie w tej sprawie

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 224/OŚ/2014 z dnia 24.10.2014 r. znak: OŚ-IV-UII-JFI-6220-163-305-11 (MSK), stosownie do art. 98 § 1 pkt 1 K.p.a., odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Kabaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ze względu na sprzeciw zgłoszony przez 27 osób fizycznych (nazwiska i adresy w aktach sprawy) będących stronami postępowania, do zawieszenia postępowania w sprawie.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Oświadczenie

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „Przyjazne Kabaty”, informuje, że nie jest związane z żadną partią czy ugrupowaniem o charakterze politycznym lub inną organizacją, społecznością, która ma na celu uczestniczenie oraz promowanie kandydatów do władz samorządowych.
Założenia apolityczności są fundamentalnym aspektem naszego stowarzyszenia i były jasno określone na początku naszej drogi i pracy rozpoczętej ponad rok temu w/s galerii na Kabatach. Nigdy ich nie zmienialiśmy i nie mamy takiego zamiaru.
Działamy przede wszystkim na rzecz Kabat, miejsca w którym mieszkamy i użyjemy wszelkich dostępnych kontaktów oraz możliwości, które przyniosą efekt podwyższenia lub utrzymania komfortu życia dla mieszkańców Ursynowa. Nasze działania skupią się głównie w zakresie współpracy i wywierania wpływu na radnych m. st. W-wy, dzielnicy, urzędników oraz władze stolicy.
W tym zakresie jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i nowe kontakty, zachowując jednak autonomiczność działania, decydowania, neutralność polityczną naszego stowarzyszenia, również wobec osób, które zaangażowały się w popieranie naszych działań.

Stowarzyszenie „Przyjazne Kabaty”

Niezależna opinia biegłego, który ocenił dokumentację Tesco

Niezależna opinia biegłego, który ocenił dokumentację Tesco (raport ooś), w zakresie hałasu, potwierdziła, obawy mieszkańców co do rzetelności treści merytorycznej dokumentów inwestora.
Obecna sytuacja Tesco i jej przedstawiciele, którzy opowiadali o „cudach” galerii na Kabatach w zakresie zastosowanych „najnowocześniejszych” technik, przedstawia się jako niewiarygodna firma i niewiarygodni ludzie.
Niewiarygodność inwestora, nie tylko wobec społeczności lokalnej, ale również wobec urzędów m. st. Warszawy i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Opinia powstała na zlecenie RDOŚ i sporządzona została przez Pana: dr hab. inż. Jacka Nurzyńskiego.

http://www.evernote.com/l/ATdqUt8QnLBCWKj3l-fBEjGYmQvGNCLJClo/

Kontrraport wrzesień 2014

Długo oczekiwany i w pocie czoła przygotowywany dokument analizujący przez nas poprawność raportu środowiskowego Tesco został w pierwszych dniach września złożony w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta st. Warszawy (BOŚ) oraz w RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) która jest organem opiniującym dla BOŚ.

Twórcami tego dokumentu jak poprzednio (w 2013 roku) byli p. mec. Marcin Przychodzki, Grupa Zaruby oraz grono specjalistów z poszczególnych dziedzin wymienionych w ,,kontrraporcie”.

Czekamy na rezultat bo do 15 września BOŚ obiecało wydać decyzję.

Przypominamy, że ta decyzja to pierwsza, z wymaganych przepisami prawa zgód dla inwestora chcącego wybudować tego typu obiekt. Bez niej niemożliwe jest występowanie o jakiekolwiek zgody budowlane.

 

LKH

Kontrola środowiskowa Tesco

W wyniku działań podjętych przez nasza Stowarzyszenie, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów w dniu  22 sierpnia przeprowadziło kontrolę środowiskową Tesco. Kontrola dotyczyła hałasu.

Szczególną uwagę zwraca fakt wyjątkowo ,,nietypowego” zachowania przedstawicieli Tesco wobec osób kontrolujących i przedstawicieli wspomnianego urzędu. Otóż kontrolujący nie zostali wpuszczeni na dach obiektu (urządzenia chłodnicze i wentylacyjne) powołując się na przepisy BHP, a także nie uzyskali zgody na pomiary agregatów na placu dostaw.

Bez komentarza….

Czekamy spokojnie na raport pokontrolny.

 

LKH